Tryggbo AS

- Boligkompetanse -

Trondheim kommunes boligpolitikk har som formål å medvirke til mestring og god livskvalitet i befolkningen, og bidra til at behovet for kommunale tjenester blir så lite som mulig jfr. Boligmeldingen 1999.

Kommunen planlegger nedbygging/endring av nåværende bruk av sykehjem.

Flere sykehjemsplasser omgjøres derfor fra tosengs- til ensengsrom. Sykehjemsplassene skal etterhvert kun benyttes til kortidsopphold for rehabilitering, behandling, avlastning, akutt oppståtte behov, terminalpleie og skjermede enheter for aldersdemente som ikke kan bo i egen bolig.

I tillegg planlegges mange omsorgsboliger, hvorav enkelte med heldøgns omsorg.

Som en konsekvens av dette vil Trondheim kommune satse på økning i hjemmebasert omsorg, slik at flest mulig kan fortsette å bo hjemme, med bistand fra omsorgstjenesten i hjemmet i stedet for å flytte til en institusjon.

Mange eldre bor i uhensiktsmessige boliger, som ikke er blitt tilrettelagt, eller umulig å tilrettelegge tilfredstillende. Dette betyr at de blir mer hjelpetrengende og må i større grad ha hjelp av hjemmebasert omsorg, enn hva som hadde vært nødvendig hvis personen hadde bodd i en egnet bolig. Enkelte fortsetter allikevel å bo i boligen, frem til en evt plutselig funksjonsnedsettelse inntreffer, og tvinger personen til å vurdere sitt boligbehov.

Eldres bedrede økonomiske forhold i dag, gjør at de har reelle valgmuligheter med hensyn til standard og tilgjengelighet.

Kopirett © 2013-2015 Tryggbo AS.
Alle rettigheter reservert.