Tryggbo AS

- Boligkompetanse -

De nærmeste 10 årene vil antallet eldre over 80 år øke, for deretter å holde seg noenlunde uendret fram mot 2020.
Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger viser at antall personer 80 år og eldre mer enn fordobles fra 17 600 i 1996 til ca 42 300 i 2050.
Store fødselskull de første årene etter 1.verdenskrig forklarer en vesentlig del av økningen i antall personer over 80 år og eldre de nærmeste 10 årene.
Levekårsundersøkelsene tyder på at det er en bedring i helsetilstanden blant de eldre, som igjen fører til en økning i økt levealder.

Den store økningen av eldre i årene fremover vil resultere i økt press på kommunens helse og omsorgstjeneste (H&O). Dette vil fremtvinge krav om større effektivitet. Funksjonelle boliger blir da en viktig brikke for at H&O tjenesten skal kunne makte sine oppgaver.
Det har tidligere vært liten tradisjon for tilrettelegging for bevegelseshemmede i utviklingen av nærmiljøet
Gode boforhold er viktig for å forebygge helseproblemer og sosiale problemer.
Behovet for praktisk bistand til f.eks rengjøring og handling, vil reduseres hvis forholdene er lagt til rette for bevegelseshemmede og orienteringshemmede.
Transport muligheter har også betydning for dette.

Den generelle boligstandarden har nå gjennom mange år blitt bedre. Det er en del av boligpolitikken at flest mulig boliger bygges slik at de kan være funksjonelle for beboere med funksjonssvikt.
Likevel, er fortsatt store deler av boligmassen uegnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Spesielt i de store byene er det mange eldre som bor i boliger med dårlig tilgjengelighet for bevegelseshemmede.

Kopirett © 2013-2015 Tryggbo AS.
Alle rettigheter reservert.