Tryggbo AS

- Boligkompetanse -

 


Om noen tiår vil antall nordmenn i alderen 67 + fordobles (kilde: Statistisk Sentralbyrå).
Dette fordrer at det skjer en dramatisk økning i bygging av boliger som er godt tilpasset denne aldersgruppen og høyere.

Adresseavisen (november 2013) skriver at:

"det trengs gode private løsninger kombinert med en ja holdning fra kommune Norge"

for å møte denne utfordringen.

 

Les mer …

Det private markedet er uoversiktlig og krever at den som ønsker å skaffe seg en ny bolig har betydelig kunnskap, overskudd og oversikt. Enkelte eldre mennesker, og spesielt de med redusert helsetilstand, vil ofte få problemer med å orientere seg i markedet etter en bolig som kan være bedre egnet for dem.

Les mer …

De nærmeste 10 årene vil antallet eldre over 80 år øke, for deretter å holde seg noenlunde uendret fram mot 2020.
Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger viser at antall personer 80 år og eldre mer enn fordobles fra 17 600 i 1996 til ca 42 300 i 2050.
Store fødselskull de første årene etter 1.verdenskrig forklarer en vesentlig del av økningen i antall personer over 80 år og eldre de nærmeste 10 årene.
Levekårsundersøkelsene tyder på at det er en bedring i helsetilstanden blant de eldre, som igjen fører til en økning i økt levealder.

Les mer …

Trondheim kommunes boligpolitikk har som formål å medvirke til mestring og god livskvalitet i befolkningen, og bidra til at behovet for kommunale tjenester blir så lite som mulig jfr. Boligmeldingen 1999.

Kommunen planlegger nedbygging/endring av nåværende bruk av sykehjem.

Flere sykehjemsplasser omgjøres derfor fra tosengs- til ensengsrom. Sykehjemsplassene skal etterhvert kun benyttes til kortidsopphold for rehabilitering, behandling, avlastning, akutt oppståtte behov, terminalpleie og skjermede enheter for aldersdemente som ikke kan bo i egen bolig.

Les mer …

Kopirett © 2013-2015 Tryggbo AS.
Alle rettigheter reservert.